V Gowda

DatePosHorseTypeRace DetailsStarting Price
06/03/208/12Tyto AlbaFLATBangalore, 5f 212y, Good10/1
06/03/207/12Soviet UnionFLATBangalore, 5f 212y, Good12/1
06/03/209/12Alexandre DumasFLATBangalore, 5f 212y, Good11/1
06/03/2010/12BazingaFLATBangalore, 6f 211y, Good12/1
06/03/208/11Hidden SoldierFLATBangalore, 7f 209y, Good16/1
06/03/208/9Hitomi SakumaFLATBangalore, 5f 212y, Good14/1
06/03/2010/11Desert GiltFLATBangalore, 6f 211y20/1
06/03/202/11Silent RulerFLATBangalore, 6f 211y7/4
27/02/206/11Big BoonFLATBangalore, 5f 212y, Good10/1
27/02/206/12Hidden SoldierFLATBangalore, 6f 211y, Good9/1
27/02/203/10TorosantoFLATBangalore, 5f 212y, Good7/4
21/02/209/9Princess HollyFLATBangalore, 6f 211y, Good12/1
21/02/204/10BazingaFLATBangalore, 6f 211y, Good11/4
21/02/202/12Hidden SoldierFLATBangalore, 5f 212y, Good5/2
21/02/206/8BaronessFLATBangalore, 5f 212y, Good10/1
21/02/205/8Desert GiltFLATBangalore, 6f 211y, Good9/1
15/02/209/12TazamourFLATBangalore, 6f 211y, Good12/1
15/02/207/11Alexandre DumasFLATBangalore, 6f 211y, Good16/1
15/02/205/12Hidden SoldierFLATBangalore, 7f 209y, Good12/1
15/02/207/8KanthakaFLATBangalore, 5f 102y, Good6/1
15/02/2010/11Hitomi SakumaFLATBangalore, 5f 212y, Good20/1
14/02/206/12Areca AngelFLATBangalore, 5f 212y, Good9/4
14/02/208/11Star CrackerFLATBangalore, 6f 211y, Good16/1
14/02/2010/11Spirit Of LondonFLATBangalore, 6f 211y, Good12/1
14/02/201/12Big BoonFLATBangalore, 5f 212y, Good15/2
14/02/206/9Soviet UnionFLATBangalore, 5f 102y, Good14/1
14/02/207/9CommandpostFLATBangalore, 5f 102y, Good13/8
14/02/202/8BazingaFLATBangalore, 7f 209y, Good6/5
07/02/203/11Hidden SoldierFLATBangalore, 5f 212y, Good9/1
07/02/208/11Tyto AlbaFLATBangalore, 5f 212y, Good12/1
07/02/202/10TorosantoFLATBangalore, 5f 212y, Good8/1
07/02/209/11Princess HollyFLATBangalore, 5f 212y, Good14/1
07/02/201/12Areca AngelFLATBangalore, 5f 212y, Good6/5
07/02/208/12Desert GiltFLATBangalore, 5f 212y, Good14/1
07/02/2012/12Handsome RockyFLATBangalore, 5f 102y, Good18/1
07/02/203/11CommandpostFLATBangalore, 5f 212y, Good9/1
30/01/202/10Colonel HartyFLATBangalore, 5f 212y, Good7/2
30/01/207/11Big BoonFLATBangalore, 6f 211y, Good16/1
30/01/201/9Depth ChargeFLATBangalore, 5f 212y, Good10/1
30/01/208/9Star CrackerFLATBangalore, 5f 212y, Good12/1
30/01/208/11Desert GiltFLATBangalore, 5f 102y, Good8/1
26/01/205/8Silent RulerFLATBangalore, 5f 212y, Good12/1
26/01/209/14Handsome RockyFLATBangalore, 5f 212y, Good12/1
26/01/2014/14Hitomi SakumaFLATBangalore, 5f 212y, Good18/1
26/01/208/11BazingaFLATBangalore, 5f 212y, Good17/2
26/01/209/11KanthakaFLATBangalore, 5f 212y, Good10/1
25/01/209/12Hidden SoldierFLATBangalore, 6f 211y, Good14/1
25/01/2010/12Soviet UnionFLATBangalore, 6f 211y, Good10/1
17/01/20-Tyto AlbaFLATBangalore, 5f 212y, Good16/1
17/01/2012/12Princess HollyFLATBangalore, 5f 212y, Good20/1

Next Race Off

Racing Tips