Sat 19th Jan 2013 Live Shows

Kempton Park RUK Logo

Naas ATR Logo

Ascot (Abd: ) RUK Logo

Haydock Park (Abd: ) RUK Logo

Lingfield Park (Abd: Frost ) ATR Logo

Taunton (Abd: Snow ) ATR Logo